Website App verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://websiteapp.nl
info@websiteapp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Website App verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@websiteapp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Website App verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Website App verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Website App neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Website App) tussen zit. Website App gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Whatsapp en Email.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Website App bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
Website App verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Website App gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@websiteapp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Website App zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Website App wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Website App neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@websiteapp.nl

English

Website App responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
https://websiteapp.nl
info@websiteapp.nl

Personal data that we process
Website App processes your personal data because you use our services and/or because you provide it to us yourself.

Below you will find an overview of the personal data we process:

First and last name

Address data

phone number

E-mail address

Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone

Information about your activities on our website

Data about your surfing behavior across different websites (for example because this company is part of an advertising network)

List of customer contact details via an app

Internet browser and device type

Special and/or sensitive personal data that we process
Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years of age. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore recommend that parents be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us at info@websiteapp.nl and we will delete this information.

For what purpose and on what basis do we process personal data?
Website App processes your personal data for the following purposes:

Handling your payment

Sending our newsletter and/or advertising brochure

To be able to call or email you if this is necessary to provide our services

To inform you about changes to our services and products

To offer you the opportunity to create an account

To deliver goods and services to you

Website App also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we need for our tax return.

Automated decision making
Website App takes responsibility based on automated processing decisions on matters that may have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without a human being involved (for example an employee of Website App). Website App uses the following computer programs or systems: WordPress, WhatsApp and Email.

How long we keep personal data

Website App does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

Sharing personal data with third parties
Website App only provides data to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
Website App does not use cookies or similar techniques.

View, adjust or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself via the personal settings of your account. In addition, you have the right to withdraw your consent to data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

If you would like to exercise your right to object and/or right to data portability or if you have other questions/comments about data processing, please send a specified request to info@websiteapp.nl.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to enclose a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. Website App will respond to your request as quickly as possible, but in any case within four weeks.

Website App would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Website App takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, approx

Prachtige en betaalbare webhosting en webdesign

Producten

┬ę 2023 Created by websiteapp.nl